Nazad

Organizaciona struktura

Kabinet Ministra:

OPIS POSLOVA:

U Kabinetu ministra vrše se  poslovi i zadaci  koji su neposredno vezani za potrebe rada ministra. Primanje i osiguravanje cjelokupne pošte koja je upućena ministru i Ministarstvu, pripremanje materijala za sjednice Vlade Federacije, Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe BiH odgovaranje na dopise upućene direktno ministru, ugovaranje  i zakazivanje  sastanaka sa ministrom, ugovaranje  i organizovanje posjeta ministra van Ministarstva, koordiniranje rada sa Kabinetom Premijera Federacije BiH i ostalim kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima u BiH, međunarodnim organizacijama, ambasadama ili Vladama drugih zemalja, organizovanje  prevođenja sa stranih jezika na domaći i obrnuto akata koja se šalju Ministarstvu ili upućuju iz Ministarstva, arhiviranje materijala koji imaju dugoročan karakter i ostali tehnički i drugi poslovi neophodni za efikasno i blagovremeno ostvarivanje funkcije ministra

Šef kabineta:
 

Kontakt:

Tel.: +387 33 66 72 98
Fax.: + 387 33 66 72 98
Email: kabinet@fmroi.gov.ba

Sekretar ministarstva:

Amira Mašović

 

Sektor za pravne, ekonomsko-finansijske i opće poslove:

Pomoćnik ministra:
Suvad Hadžialić

OPIS POSLOVA:

U sektoru za pravne, ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: vođenje ekonomsko-finansijskih, pravnih, personalnih i općih poslova na nivou Ministarstva, poslovi programiranja i planiranja na nivou Ministarstva, poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu Ministarstva, priprema općiha akata Ministarstva, materijalno-finasijsko poslovanje, izrada finansijskog plana, praćenje realizacije finasijskih planova Ministarstva, izrada periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje izvršenje Budžeta, izrada analiza, mišljenja i preporuka iz oblasti finansija, izrada periodičnih i izvještaja i informacija i svi drugi poslovi vezani za trezorsko poslovanje, izrada unutrašnjih akata Ministarstva, priprema odluka u okviru djelatnosti Ministarstva, koordinacija rada normativno-pravnih poslova na nivou Ministarstva, davanje stručnih mišljenja, opsluživanje Federalnog pravobranilaštva po pitanju svih sporova koji se vode protiv ovog ministarstva ili koje vodi ovo ministarstvo, personalni poslovi, vođenje upravnog postupka u drugom stepenu, saradnja sa drugim ministrastvima, upravama, agencijama i drugim organima po svim kadrovskim pitanjima, uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija o zaposlenim u Ministarstvu, predlaganje i izrada softverskih programa za predstavljanje Ministarstva, prikuplja materijal za izradu i ažuriranje Web stranice Ministarstva, vrši unapređenje tehničkih i informatičkih resursa Ministarstva, izrada statističkih izvještaja, predlaže vrste podataka i načine prikupljanja podataka za izradu izvještaja o stanju raseljenih osoba i povratnika, vodi statističku obradu podataka o o povratku raseljenih i izbjelih osoba, vodi i ažurira centralnu evidenciju o raseljenim osobama u FBiH po članu 6. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, obrada i analiziranje svih potrebnih podataka o raseljenim osobama, prijem, zavođenje i raspoređivanje pošte, dostavljanje predmeta i akata u rad, razvođenje, otprema pošte, vođenje rokovnika predmeta, sređivanje i arhiviranje predmeta, čuvanje registzratorskog materijala i arhivske građe, primopredaja arhivske građe između Ministarstva i nadležnog arhiva.

U okviru Sektora za pravne, ekonomsko-finansijske i opće poslove organizuju se organizacione jedinice:

 • Odsjek za ekonomsko-finansijske poslove
 • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
 • Odsjek za informatičke i statističke poslove
 • Pisarnica

Kontakt:

Terezije 56
Sarajevo
Tel.: +387 33 21 48 65
Fax.: + 387 33 21 82 66
Email: statistika@fmroi.gov.ba


Sektor za razvojne projekte održivosti povratka

Pomoćnik ministra:
Džemail Ćibo

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za razvojne projekte održivosti povratka  obavljaju se slijedeći poslovi: normativni, pravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi vezani za izradu i realizaciju projekata, programa  i planova podrške održivosti povratka u cilju stvaranja reintegrisanih i prosperitetnih povratničkih domaćinstava i zajednica povratnika unutar i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Projekti, planovi i programi podrške održivosti povratka razvojnog karaktera pripremaju se u skladu sa  preporukama  državnih i federalnih strategija koje su u vezi sa povratkom raseljenih osoba i izbjeglica, važećim državnim i federalnim zakonima iz oblasti raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika, odredbama Uredbe o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata, godišnjim planovima povratka Ministarstva, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine i Komisija za povratak  raseljenih osoba i izbjeglica Parlamenta Federacije, prikupljanje podataka o potrebama povratnika za pripremu projekata, planova i programa podrške održivosti povratka u saradnji sa Regionalnim centrima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, nadležnim kantonalnim ministarstvima, upravama  i općinskim službama, udruženjima povratnika, domaćim i stranim nevladinim humanitarnim organizacijama, realizacija razvojnih projekata podrške održivosti povratka u saradnji sa ostalim sektorima Ministarstva  i drugim subjektima nadležnim za oblast investiranja iz razvojnih projekata,  realizacija zajedničkih projekata podrške održivosti povratka po osnovu sporazuma o zajedničkom finansiranju sa drugim državnim i federalnim ministarstvima, federalnim institucijama i nevladinim organizacijama, obavljaju poslovi izrade projektno tehnološke  dokumentacije,  učestvuje u izradi normativnih akata, propisa  i dokumenata za raspisivanje javnih poziva u vezi sa nabavkama i konkurisanja korisnika, organizira i koordinira nabavke i izbor korisnika, vrši organizaciju izvedbenih operativnih aktivnosti realizacije planova, programa i zajedničkih projekata održivog povratka, nadzor i evaluaciju izvršenja planova, programa i zajedničkih projekata, izvještava ministra o realizaciji predlaže korekcije i provodi poboljšanja, vrši monitoring ostvarenih ciljeva i realizacije projekata kao i sve druge poslove iz nadležnosti Ministarstva u oblasti održivosti povratka.

U okviru Sektora za razvojne projekte održivosti povratka organizuju se organizacione jedinice:

 • Odsjek za izradu projekata i planova održivosti povratka
 • Odsjek za  realizaciju podrške održivosti povratka

Kontakt:

Terezije 56
Sarajevo
Tel.: +387 33 20 17 56
Fax.: +387 33 20 17 56
Email: održivi@fmroi.gov.ba

Sektor za raseljene osobe, povratnike i izbjeglice:

Pomoćnik ministra:
Sulejman Alijagić

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za raseljene osobe, povratnike i izbjeglice obavljaju se slijedeći poslovi: zajednički i samostalno provodi obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica, učestvovanje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i  podzakonskih akata iz oblasti raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica, vodi evidenciju o stanju raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica  kao i evidenciju podataka o povratku raseljenih osoba i izbjeglica, izrađuje prijedlog plana povratka i repatrijacije raseljenih osoba i izbjeglica, vrši koordinaciju sa Kantonima, Općinama povratka i boravka, Regionalnim centrima, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Udruženjima, nevladinim organizacijama i donatorima u cilju realizacije planova i programa za povratak. Planovi i programi imaju razvojni karakter i pripremaju se u skladu sa preporukama iz državnih i federalnih strategija koje su u vezi sa povratkom raseljenih osoba i izbjeglica, važećim državnim i federalnim zakonima iz pomenute oblasti, odredbama iz Uredbe o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji BiH, Pravilnika o metodologiji za identifikaciju, formulaciju i utvrđivanje programa javnih investicija i prioriteta razvojnih programa i projekata, godišnjim planovima povratka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, Komisije za povratak raseljenih osoba i izbjeglica, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, učestvovanje u pripremi i realizaciji zajedničkih projekata sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Inicira i učestvuje u organizaciji održavanja donatorskih konferencija u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za stvaranje uslova za povratak, izrada informacija, izvještaja i analiza o stanju i povratku raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica, prati i pruža pravnu i psiho-socijalnu pomoć raseljenim osobama i povratnicima u cilju ostvarivanja zaštite njihovih prava i stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnoj zajednici, planiranje obnove stambenih jedinica u funkciji povratka, učestvovanje u planiranju i provođenju programa održivosti povratka u saradnji sa vladinim i nevladinim institucijama, donatorima, realizuje sve faze rješavanja i dodjele donacija do okončanja postupka, rješava i prati izvršenje prispjelih podnesaka i zahtjeva (pojedinačnih i grupnih), snimanje stepena oštećenosti stambenih objekata i priprema predračun potrebnog građevinskog materijala, vrši isporuku i kontrolu kvantiteta i kvaliteta građevinskog materijala, vodi potrebnu dokumentaciju, vrši primopredaju građevinskog materijala na relaciji dobavljač – krajnji korisnik donacije, prati ugradnju doniranog građevinskog materijala, vrši tehnički prijem objekata, monitoring, privremeno skladištenje humanitarne robe i učestvuje u
plementaciji projekata održivosti povratka.

U okviru Sektora za raseljene osobe, povratnike i izbjeglice organizuju se organizacione jedinice:

 • Odsjek za povratak
 • Odsjek za tehničku pripremu pomoći
 • Odsjek za organizaciju i otpremu pomoći

Kontakt:

Vilsonovo šetalište 10
Sarajevo
Tel.: +387 33 64 88 80, +387 33 64 88 81
Fax.: + 387 33 52 41 24
Email: izbjeglice@fmroi.gov.ba


Sektor za humanitarnu djelatnost:

Pomoćnik ministra:
Zdravko Beljo

OPIS POSLOVA:

U Sektoru za humanitarnu djelatnost obavljaju se slijedeći poslovi: učešće u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz ove oblasti, praćenje izvršenja propisa, pripremanje bilansa potreba, identifikacija korisnika, pripremanje kriterija za raspodjelu,  saradnja sa međunarodnim i drugim humanitarnim organizacijama, utvrđivanje potreba za humanitarnom pomoći, izrada bilansa za humanitarnom pomoći na nivou Federacije BiH, praćenje ostvarivanja bilansa potreba za humanitarnom pomoći na nivou Federacije BiH, ostvarivanje saradnje u vezi sa izradom bilansa i praćenje ostvarivanja bilanca, sintetička obrada podataka o korisnicima humanitarne pomoći i potrebama za humanitarnom pomoći, iniciranje, prikupljanje i evidentiranje projekata i davanje ocjene o njihovoj opravdanosti, prezentacija projekata, ostvarivanje saradnje sa donatorima radi realizacije projekata, praćenje realizacije projekata kada je jedna od ugovornih strana Federacija BiH, posredovanje kod zaključivanja ugovora između humanitarnih organizacija i izvođača projekta, kad jedna od ugovornih strana nije Federacija BiH, vođenje evidencije predstavništava stranih humanitarnih organizacija registriranih u ministarstvu pravde, vođenje evidencija o promjenama u predstavništvima stranih humanitarnih organizacija registriranih u nadležnom ministarstvu pravde, vođenje evidencije domaćih udruženja i fondacija koje se bave humanitarnom djelatnošću i svih promjena u vezi sa njihovom registracijom u nadležnom ministarstvu pravde, poslovi registracije mikrokreditnih organizacija, promjene u registru mikrokreditnih organizacija, brisanje iz registra mikrokreditnih organizacija, izdavanje dozvola za obavljanje humanitarne djelatnosti, razmatranje i davanje mišljenja na planove i programe djelatnosti humanitarnih organizacija, praćenje rada humanitarnih organizacija i na osnovu toga izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, pripremanje prijedloga protokola o saradnji sa vladinim i nevladinim humanitarnim organizacijama i saradnja u oblasti humanitarne pomoći; koordinacija rada domaćih udruženja i fondacija koja se bave humanitarnom djelatnošću i stranih humanitarnih organizacija, informatički poslovi, prikupljanje humanitarnih projekata (proizvodnja hrane, odjeće, obuće, izgradnja i sanacija naselja i objekata, projekti iz djelatnosti socijalne i dječije zaštite, projekti socijalne adaptacije, projekti organizacije pomoći i povratka raseljenih lica i izbjeglica), stručno- administrativni i ostali administrativno - tehnički i pomoćni poslovi, izrada izvještaja, informacija i drugih materijala, saradnja sa Federalnim inspektoratom nadležnim za ovu oblast.

U okviru Sektora za humanitarnu djelatnost organizuju se organizacione jedinice:

 1. Odsjek za humanitarne projekte
 2. Odsjek za humanitarnu pomoć

Kontakt:

Terezije 56
Sarajevo
Tel.: +387 33 44 45 63
Fax.: +387 33 44 45 63
Email: hum_djelatnost@fmroi.gov.ba

 

Inspektorat

Glavni federalni inspektor:
Fadil Omerović

OPIS POSLOVA:

U Inspektoratu se obavljaju slijedeći poslovi: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem federalnih zakona i drugih federalnih propisa iz oblasti raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica i oblasti humanitarne djelatnosti i sprovođenje drugih podzakonskih akata-propisa donesenih na osnovu zakona, rješavanja u upravnim stvarima, izrada programa rada i planova rada, izrada izvještaja o radu i analiza iz oblasti svoje nadležnosti, učestvuje u pripremi i izradi odgovarajućih zakona i podzakonskih akata,  administrativno-tehnički i drugi pomoćni poslovi.
Osim ovih operativnih poslova radi se na ostvarivanju redovnih kontakata i saradnje sa nadležnim kantonalnim, odnosno gradskim i općinskim inspektorima i organima u oblasti koja se odnosi na zajednička pitanja i koja su od zajedničkog interesa za vršenje inspekcije i pružanje potrebne stručne pomoći u koordiniranju poslova u okviru nadležnosti.

Kontakt:

Vilsonovo šetalište 10
Sarajevo
Tel.: +387 33 66 35 50
Fax.: +387 33 52 41 24
Email: inspektorat@fmroi.gov.ba


Javni pozivi
Javni pozivi

Sjedište

Alipašina br. 41
Sarajevo
Tel :  +387 33 667 - 298
Fax : +387 33 667 - 298
Fax : +387 33 226 - 553
Email:   kabinet@fmroi.gov.ba